PENSION OCH SPARANDE, SKATTER, AVGIFTER, FÖRMÖGENHETSSKATT

Förmögenhetsskatt – ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune)

Flagga 27-04-08 ~2 minuters läsning · 247 ord

Med stöd av artikeln L23-A i Livre des Procédures Fiscales kan skatteverket begära att skattebetalaren framlägger bevis för uppgifterna i sin deklaration. Med stöd av artikel L16 kan myndigheterna begära underlag för inkomst- och familjeförhållanden, samt övriga finansiära tillgångar

Det tillkommer skattemyndigheten att framlägga bevis för tillgångar utöver dem som upptagits i deklarationen.

Tillgångarna beräknas till det marknadsvärde som är aktuellt vid det beskattningsgrundande datumet. Detsamma gäller för tillgångar i fast egendom, som ska värderas i det tillstånd och till det pris som råder vid datum för skattedeklarationen.

Uppgår förmögenheten till ett visst värde ska de fysiska personer som är skatteskrivna i Frankrike med förmögenhet i eller utanför Frankrike, eller personer som ej är skatteskrivna i Frankrike men har sin förmögenhet i landet betala solidaritetsskatt.

Nyligen har Högsta domstolen (C.cass.Com 13 dec.2005) fattat beslut angående författarhonorar och dessa inkomster räknas inte som underlag i förevarande fall vid beräkning av solidaritetsskatten.

Enligt skattelagens artikel 885-ingår inte antikviteter, konst- eller samlingsföremål och inte heller avgifter från litterära eller konstnärliga äganderätter i beräkningen av solidaritetsskatteskyldighet. Detsamma gäller för patenträttigheter och för skade- eller sjukersättning efter olycka.

ISF – Förmögenhetsskatt

Följande tabell visar motsvarande skattesatser för tillgångar under 2007 :

Skattepliktig netto förmögenhet

Skattepliktig netto förmögenhetTillämpad taxa
   
Ej överstigande760.000 €0%
Mellan760.000 € och 1.220.000 €0,55 %
<1.220.000 € och 2.420.000 €0,75%
<2.420.000 € och 3.800.000 €1 %
<3.800.000 € och 7.270.000 €1,3 %
<7.270.000 € och 15.810.000 €1,65 %
Överstigande15.810.000 €1,8 %

Observera: Skattesatserna aktualiseras varje år i förhållande till inkomstskattens första skattesats. (2005 var första inkomstskiktet 732.000€)