BOSTAD, JURIDIK OCH REGLER, KÖPEBREV

Notariens ansvar

Flagga 18-11-08 ~2 minuters läsning · 388 ord

Notarien har till uppgift att informera parterna om innehållet i de dokument han upprättar, och klargöra vilka rättigheter och förpliktelser som medföljer.

Hur långt rådgivningsplikten sträcker sig beror på omständigheterna och i vilken mån notarien varit direkt involverad i avtalens transaktioner. Innan notarien upprättar ett avtal ska han kontrollera alla fakta och villkor för att försäkra sig om riktigheten i avtalet. Beroende på om klienten är fackman eller ej, kan notarien avgöra hur mycket information han ska lämna ut till klienten, vars personliga kompetens inte är avgörande. Även om klienten är assisterad av en personlig rådgivare gäller rådgivningsplikten för notarien.

Vid upprättande av lånehandlingar hos en bank ska notarien kunna ge banken garantier för kundens solvabilitet. Notarien kan inte avstå sitt ansvar genom enkel hänvisning till att han endast står för upprättandet av handlingarna. T.ex dömdes en notarie till bedrägeri (C.Paris 1ere ch.A 28 februari 2006) i ett fall där ett svekaktigt köp gjorts i en av makarnas namn, vilket notarien var medveten om.

Notarien ställs också till svars om han accepterat underskrifter av sinnessvaga människor eller om han inhämtar information från gamla dokument utan att förvissa sig om att uppgifterna är korrekta, eller om en borgensman inte blivit upplyst om den exakta hypotekssituationen av den fastighet som ställs som säkerhet.

Notarien som upprättar en hypoteksgaranti måste försäkra sig om fastighetens juridiska situation och informera borgenären om eventuella risker för otillräcklig säkerhet. Skulle notarien underlåta att upphäva ett hypotek vid försäljning av en fastighet begår han ett objektivt fel.

Skulle en försäljning annuleras, förlorar inte köparen den erlagda summan utan säljaren restituerar köpet och notarien som upprättat handlingarna kan bara garantera restitutionen ifall säljaren är insolvens. En domstol kan frigöra notarien från garantin eller ansvaret om någon av parterna gjort sig skyldig till bedrägeri.

Det ankommer notarien att lägga fram bevis för att motivera den rådgivning han gett. Notariens ansvar påverkas inte av tidigare åtal mot andra gäldenärer, men det ska inte vara av hypotetisk slag.

Notariens informationsskyldighet omfattar inte redan kända fakta, och skulle han rådfrågas i fall där handlingar redan upprättats på riktigt sätt bortfaller givetvis hans plikt.

Notarierna är professionnellt sett kvalificerade fackmän, men bör vara mycket försiktiga.

Skulle en notarie inte tillräckligt informera eller råda sin klient vid upprättandet av handlingar sanktioneras de i ännu högre grad eftersom notarien är specialist med professionellt ansvar.